Regulamin

BESTDEALTODAY.co

Warunki korzystania z witryny internetowej

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez ZPS COMMERCE SIA, numer rejestracyjny: 40203325904, adres: Hospitāļu 23-77, Riga, LV-1013, i podlega prawu Republiki Łotewskiej. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do ZPS COMMERCE SIA. ZPS COMMERCE SIA oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad i uwag określonych tutaj.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania z serwisu przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej strony internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z serwisu poprzez dostęp lub korzystanie z jakiejkolwiek jego części. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy, to nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki korzystania z usług są uważane za ofertę, ich przyjęcie jest wyraźnie ograniczone do niniejszych Warunków korzystania z usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnej strony będą również podlegały Regulaminowi. Z najbardziej aktualną wersją Warunków korzystania z serwisu można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczenie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po zamieszczeniu zmian oznacza akceptację tych zmian.

Odwiedzając naszą stronę, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki korzystania z usługi”, „Warunki”), w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych przez hiperłącze. Niniejsze Warunki korzystania z serwisu dotyczą wszystkich użytkowników strony, bez ograniczeń.

Niniejsze Warunki przewidują, że wszystkie spory między Tobą a BESTDEALTODAY będą rozstrzygane przez BINDING ARBITRATION. UŻYTKOWNIK zgadza się zrezygnować z prawa do wystąpienia na drogę sądową w celu dochodzenia lub obrony swoich praw wynikających z niniejszych Warunków, z wyjątkiem spraw, które mogą zostać skierowane do sądu dla drobnych roszczeń. Twoje prawa zostaną określone przez NEUTRALNEGO ARBITRATORA, a NIE sędziego lub ławę przysięgłych, a Twoje roszczenia nie mogą być wniesione jako pozew zbiorowy. Proszę zapoznać się z Sekcją 12 („Rozstrzyganie sporów i arbitraż”) niniejszych Warunków dla szczegółów dotyczących umowy o arbitrażu wszelkich sporów z BESTDEALTODAY.

Niniejsza strona internetowa podlega prawu Republiki Łotewskiej.

 1. Kwalifikowalność

Aby uzyskać dostęp do Witryny, użytkownik musi mieć ukończone 16 lat. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, Użytkownik oświadcza i gwarantuje nam, że: (a) masz co najmniej 16 lat; (b) użytkownik nie został wcześniej zawieszony lub usunięty z Witryny, oraz (c) dostęp użytkownika do Witryny jest zgodny z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny w imieniu podmiotu, organizacji lub firmy, oświadcza, że jest upoważniony do związania tej organizacji niniejszymi Warunkami i wyraża zgodę na przestrzeganie tych Warunków w imieniu tej organizacji.

 1. Zakupy; Dodatkowe warunki

Zakupy towarów lub usług oraz określone sekcje Strony mogą podlegać dodatkowym warunkom; wszystkie dodatkowe warunki są włączone do niniejszych Warunków przez odniesienie. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich tych innych warunków, w tym oświadczeń o posiadaniu wystarczającej pełnoletności, aby korzystać z niektórych części Witryny lub usług. Jeśli wystąpią jakiekolwiek konflikty pomiędzy niniejszymi Warunkami a warunkami, które są specyficzne dla części Strony lub specyficzne dla konkretnej usługi oferowanej przez Stronę, Użytkownik zgadza się, że te ostatnie warunki będą miały zastosowanie w odniesieniu do korzystania z tej części Strony lub tych konkretnych usług.

 1. Korzystanie z witryny

Korzystając z Witryny i przystępując do niniejszych Warunków, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że korzystanie z Witryny jest i będzie zgodne z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, ustawami i rozporządzeniami oraz że nie będzie korzystał z Witryny w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach.

 1. Postępowanie zabronione

Korzystając ze strony, użytkownik zobowiązuje się nie.

4.1 Uzyskanie dostępu do Witryny w jakimkolwiek nielegalnym celu lub z naruszeniem jakiegokolwiek lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego prawa;

4.2 Prowadzenie działań, które mogą być szkodliwe dla innych lub które mogą zaszkodzić BESTDEALTODAY 's reputacji;

4.3 Naruszać lub zachęcać innych do naruszania jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym poprzez naruszanie lub przywłaszczanie praw własności intelektualnej osób trzecich lub naruszanie prawa do prywatności osób trzecich;

4.4 Zakłócania funkcji bezpieczeństwa Strony, w tym poprzez (a) wyłączanie lub obchodzenie funkcji, które zapobiegają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści; lub (b) inżynierii wstecznej lub innych prób odkrycia kodu źródłowego jakiejkolwiek części Witryny, z wyjątkiem sytuacji, gdy działanie to jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo;

4.5 Zakłócania działania Strony lub korzystania z niej przez innych użytkowników, w tym poprzez (a) przesyłanie lub inne rozpowszechnianie wirusów, programów typu adware, spyware, robaków lub innych złośliwych kodów; (b) składania niezamówionej oferty lub reklamy innemu użytkownikowi Witryny; (c) próby gromadzenia danych osobowych innego użytkownika lub osoby trzeciej bez zgody; lub (d) zakłócania lub przerywania pracy jakiejkolwiek sieci, sprzętu lub serwera połączonego z lub wykorzystywanego do dostarczania Witryny, lub naruszania jakichkolwiek przepisów, zasad lub procedur dotyczących takiej sieci, sprzętu lub serwera;

4.6 Wykonywanie jakichkolwiek działań oszukańczych w związku z uzyskaniem lub dostępem do Stron, w tym podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, twierdząc, że fałszywe powiązania, dostęp do jakiegokolwiek innego konta BESTDEALTODAY bez zgody, lub fałszowanie wieku lub daty urodzenia;

4.7 Sprzedać lub w inny sposób przekazać dostęp przyznany na mocy niniejszych Warunków lub jakiekolwiek Materiały (zgodnie z definicją w punkcie 10) lub jakiekolwiek prawo lub możliwość przeglądania, dostępu lub korzystania z jakichkolwiek Materiałów;

4.8 Obchodzenia zabezpieczeń lub innych funkcji Strony zaprojektowanych w celu kontrolowania sposobu korzystania z niej, zbierania lub wydobywania Treści Użytkownika ze Strony lub w inny sposób uzyskiwania dostępu do Strony lub dostępu do niej w sposób niezgodny z indywidualnym zastosowaniem przez człowieka;

4.9 Używanie jakichkolwiek robotów, spambotów, pająków, crawlerów, scraperów lub innych zautomatyzowanych środków lub interfejsów nie dostarczonych przez nas w celu uzyskania dostępu do Strony lub wyodrębnienia danych;

4.10 Używanie, wyświetlanie, lustrzane odbicie, ramka lub wykorzystanie technik ramkowania w celu zamknięcia strony lub Treści użytkownika lub jakiejkolwiek ich części, chyba że i wyłącznie w zakresie, w jakim BESTDEALTODAY udostępnia środki do osadzenia dowolnej części strony lub Treści użytkownika;

4.11 Dostęp, manipulowanie lub korzystanie z niepublicznych obszarów strony, systemów komputerowych i infrastruktury BESTDEALTODAY (i każdej z jej firm hostingowych) lub systemów technicznych dostawców BESTDEALTODAY;

4.12 Korzystać z Witryny w jakikolwiek sposób w celu nękania, nadużywania, prześladowania, grożenia, zniesławiania lub w inny sposób naruszania lub łamania praw innych osób;

4.13 Sprzedać lub w inny sposób przekazać dostęp przyznany na mocy niniejszych Warunków lub jakiekolwiek Materiały lub jakiekolwiek prawo lub zdolność do przeglądania, dostępu lub korzystania z jakichkolwiek Materiałów;

4.14 Usiłowanie dokonania któregokolwiek z czynów opisanych w niniejszym punkcie 6, lub pomaganie lub zezwalanie jakiejkolwiek osobie na dokonanie któregokolwiek z czynów opisanych w niniejszym punkcie 6.

 1. Polityka prywatności

Prosimy o uważne przeczytanie Polityki Prywatności BESTDEALTODAY w celu uzyskania informacji na temat naszego zbierania, wykorzystywania, przechowywania i ujawniania Twoich danych osobowych. Polityka prywatności BESTDEALTODAY jest włączona przez niniejsze odniesienie do i stanowi część tych Warunków.

 1. Modyfikacja niniejszych warunków

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków pod kątem zmian. Zmienione wersje niniejszych Warunków obowiązują od momentu ich opublikowania. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w Warunkach, postaramy się powiadomić Cię o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, zanim takie zmiany wejdą w życie. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zaktualizowanych, zmienionych lub zmodyfikowanych Warunków poprzez kontynuowanie dostępu do Strony. Jeśli użytkownik nie zgadza się na przestrzeganie zmienionych Warunków, musi natychmiast zaprzestać dostępu do Strony lub korzystania z niej. Spory wynikające z niniejszych Warunków będą rozstrzygane na podstawie wersji Warunków, która obowiązywała w momencie powstania sporu.

 1. Własność; prawa własności

Strona jest własnością i jest obsługiwana przez BESTDEALTODAY. Interfejsy wizualne, grafika, projekt, kompilacja, informacje, dane, kod komputerowy (w tym kod źródłowy lub kod obiektowy), produkty, oprogramowanie, usługi i wszystkie inne elementy strony („Materiały”) dostarczone przez BESTDEALTODAY są chronione prawem własności intelektualnej i innymi prawami. Wszystkie materiały na stronie są własnością BESTDEALTODAY i jej licencjodawców będących osobami trzecimi. Z wyjątkiem wyraźnego upoważnienia przez BESTDEALTODAY, nie możesz korzystać z materiałów. BESTDEALTODAY zastrzega sobie wszelkie prawa do materiałów, które nie zostały przyznane wyraźnie w niniejszych Warunkach.

 1. Odszkodowanie

Użytkownik jest odpowiedzialny za swój dostęp do Witryny. Będziesz bronić i zabezpieczać BESTDEALTODAY i jego urzędników, dyrektorów, pracowników, konsultantów, oddziałów, filii i agentów (razem „PodmiotyBESTDEALTODAY „) przed każdym roszczeniem, odpowiedzialnością, szkodą, stratą i wydatkiem, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi i kosztami, wynikającymi z lub w jakikolwiek sposób związanymi z: (a) dostępu do, korzystania lub domniemanego korzystania z Witryny przez użytkownika; (b) naruszenia przez Użytkownika jakiejkolwiek części niniejszych Warunków, jakiegokolwiek oświadczenia, gwarancji lub umowy, o której mowa w niniejszych Warunkach, lub jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub przepisu; (c) naruszenie przez Ciebie jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub prawa do wizerunku, poufności, innej własności lub prywatności; lub (d) wszelkich sporów lub kwestii pomiędzy użytkownikiem a jakąkolwiek stroną trzecią. Zastrzegamy sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, które w innym przypadku podlegałyby odszkodowaniu ze strony Użytkownika (bez ograniczenia jego zobowiązań do odszkodowania w odniesieniu do tej sprawy), a w takim przypadku Użytkownik zgadza się współpracować z naszą obroną tego roszczenia.

 1. Zastrzeżenia; Brak gwarancji.

Strona oraz wszystkie materiały i treści użytkownika dostępne za pośrednictwem strony są dostarczane „tak jak jest” i na zasadzie „jak dostępne”, bez gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych. Podmioty BESTDEALTODAY zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących strony internetowej oraz wszystkich materiałów i treści użytkownika dostępnych za pośrednictwem strony, w tym (a) wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego, spokojnego korzystania z rzeczy lub nienaruszania praw; oraz (b) wszelkie gwarancje wynikające z przebiegu transakcji, zwyczajów lub handlu. Podmioty BESTDEALTODAY nie gwarantują, że strona lub jakakolwiek część strony, lub jakiekolwiek materiały lub treści użytkownika oferowane za pośrednictwem strony, będą nieprzerwane, bezpieczne lub wolne od błędów, wirusów lub innych szkodliwych składników, i nie gwarantują, że którykolwiek z tych problemów zostanie poprawiony.

Żadna porada lub informacja, ustna lub pisemna, uzyskana przez Ciebie ze strony lub jakichkolwiek materiałów lub treści użytkownika dostępnych za pośrednictwem strony nie stworzy żadnej gwarancji dotyczącej któregokolwiek z podmiotów BESTDEALTODAY lub strony, która nie jest wyraźnie określona w niniejszych warunkach. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko za wszelkie szkody wynikające z korzystania lub dostępu do strony i wszelkich materiałów lub treści użytkownika dostępnych za pośrednictwem strony. Użytkownik rozumie i zgadza się, że korzysta ze strony według własnego uznania i na własne ryzyko oraz że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie obrażenia ciała, śmierć, uszkodzenie mienia użytkownika lub osób trzecich, lub utratę danych, które wynikają z korzystania lub niemożności korzystania ze strony.

Niezależnie od powyższego, BESTDEALTODAY nie zrzeka się gwarancji lub innego prawa, które BESTDEALTODAY ma zakaz zrzeczenia się na mocy obowiązującego prawa.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku BESTDEALTODAY podmioty ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, wtórne lub karne (w tym szkody za utratę zysków, wartości firmy lub wszelkie inne straty niematerialne) wynikające z lub odnoszące się do dostępu do lub korzystania z, lub niemożności dostępu lub korzystania ze strony, lub wszelkich materiałów, lub treści użytkownika dostępnych za pośrednictwem strony, czy to w oparciu o gwarancję, umowę, delikt (w tym zaniedbanie), ustawę, lub jakąkolwiek inną teorię prawną, i czy jakiekolwiek Podmiot BESTDEALTODAY został poinformowany o możliwości wystąpienia szkody.

Z wyjątkiem postanowień punktu 17.4(iii), łączna odpowiedzialność BESTDEALTODAY podmioty do Ciebie dla wszystkich roszczeń wynikających z lub odnoszących się do korzystania lub niemożności korzystania z jakiejkolwiek części strony lub w inny sposób na mocy niniejszych warunków, czy to w ramach umowy, deliktu lub w inny sposób, jest ograniczona do 100 dolarów.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe. W związku z tym powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania do użytkownika.

Każde postanowienie niniejszych warunków, które przewiduje ograniczenie odpowiedzialności, zrzeczenie się gwarancji lub wyłączenie szkód, jest zamierzone i rozdziela ryzyko między strony w ramach tych warunków. Podział ten jest istotnym elementem podstawy rokowań między stronami. Każde z tych postanowień jest odrębne i niezależne od wszystkich innych postanowień niniejszych warunków. Ograniczenia w niniejszym punkcie 14 będą miały zastosowanie nawet wtedy, gdy jakikolwiek ograniczony środek zaradczy nie spełni swojego zasadniczego celu.

 1. Ogólne

Zgadzasz się, że Strona będzie uważana za pasywną stronę internetową, która nie daje podstawy do osobistej jurysdykcji nad BESTDEALTODAY, albo specyficzne lub ogólne, w jurysdykcjach innych niż Kalifornia. Niniejsze Warunki i wszelkie inne umowy wyraźnie włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków są całkowitym i wyłącznym porozumieniem i umową pomiędzy Tobą a BESTDEALTODAY w zakresie Twojego dostępu do strony. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych powyżej, niniejsze Warunki mogą być zmienione wyłącznie w drodze pisemnego porozumienia podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich stron niniejszych Warunków. Użytkownik nie może scedować ani przenieść niniejszych Warunków ani swoich praw wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części, z mocy prawa lub w inny sposób, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Możemy przypisać niniejsze Warunki w dowolnym momencie bez powiadomienia lub zgody. Brak żądania wykonania jakiegokolwiek postanowienia nie będzie miał wpływu na nasze prawo do żądania jego wykonania w dowolnym innym czasie po jego wykonaniu, ani też zrzeczenie się przez nas jakiegokolwiek naruszenia lub niedotrzymania niniejszych Warunków, lub jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków, nie będzie zrzeczeniem się jakiegokolwiek kolejnego naruszenia lub niedotrzymania, ani zrzeczeniem się samego postanowienia. Użycie nagłówków sekcji w niniejszych Warunkach służy wyłącznie wygodzie i nie ma wpływu na interpretację jakiegokolwiek postanowienia. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków jest nieważna lub niewykonalna, niewykonalnej części zostanie nadana moc w największym możliwym stopniu, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy. Po rozwiązaniu niniejszych Warunków, Sekcje 3 do 19, wraz z Polityką Prywatności i wszelkimi innymi towarzyszącymi umowami, pozostaną w mocy.

 1. Rozstrzyganie sporów i arbitraż

12.1 Ogólnie: W interesie rozwiązywania sporów między Tobą a BESTDEALTODAY w sposób najbardziej celowy i efektywny kosztowo, Ty i BESTDEALTODAY zgadzają się, że każdy spór powstały w związku z niniejszymi Warunkami będzie rozstrzygany przez wiążący arbitraż. Arbitraż jest mniej formalny niż pozew w sądzie. Arbitraż wykorzystuje neutralnego arbitra zamiast sędziego lub ławy przysięgłych, co może pozwolić na bardziej ograniczone odkrywanie niż w sądzie i może podlegać bardzo ograniczonej kontroli sądowej. Arbitrzy mogą przyznać takie same odszkodowania i ulgi, jakie może przyznać sąd. Niniejsza umowa o arbitrażu sporów obejmuje wszystkie roszczenia wynikające z lub odnoszące się do jakiegokolwiek aspektu niniejszych Warunków, niezależnie od tego, czy są one oparte na umowie, deliktach, ustawie, oszustwie, wprowadzeniu w błąd lub innej teorii prawnej i niezależnie od tego, czy roszczenie powstaje w trakcie lub po zakończeniu obowiązywania niniejszych Warunków. ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE POPRZEZ WEJŚCIE W TE WARUNKI, TY I BESTDEALTODAY SĄ KAŻDY ZRZEKA SIĘ PRAWA DO PROCESU PRZEZ JURY LUB DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM.

12.2 Brak pozwów zbiorowych: TY I BESTDEALTODAY ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE KAŻDY MOŻE WNIEŚĆ ROSZCZENIA PRZECIWKO DRUGIEMU TYLKO W SWOJEJ LUB SWOJEJ INDYWIDUALNEJ ZDOLNOŚCI, A NIE JAKO POWÓD LUB CZŁONEK KLASY W JAKIEJKOLWIEK RZEKOMEJ KLASY LUB POSTĘPOWANIA REPREZENTACYJNEGO. Ponadto, chyba że ty i BESTDEALTODAY zgodzić inaczej, arbiter nie może łączyć więcej niż jednej osoby roszczeń i nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie reprezentatywnej lub postępowania zbiorowego.

 1. Zgoda na komunikację elektroniczną

Uzyskując dostęp do Witryny, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas określonych wiadomości elektronicznych, co zostało opisane w naszej Polityce Prywatności. Proszę przeczytać naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszych praktykach w zakresie komunikacji elektronicznej. Użytkownik zgadza się, że wszelkie powiadomienia, umowy, ujawnienia lub inne komunikaty wysyłane przez nas do użytkownika drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące komunikacji, w tym komunikacji w formie pisemnej.

 1. Zwrot i refundacja

Dziękujemy za zakupy w BESTDEALTODAY Jeśli nie jesteś w pełni zadowolony z zakupu, jesteśmy tu, aby pomóc.

14.1 Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w produktach lub usługach zostaną poprawione.

14.2 Zwroty: Masz 30 dni kalendarzowych na zwrot przedmiotu od daty jego otrzymania. Aby kwalifikować się do zwrotu, przedmiot musi być nieużywany i w takim samym stanie, w jakim go otrzymałeś. Twój przedmiot musi być w oryginalnym opakowaniu. Twój przedmiot musi mieć paragon lub dowód zakupu. Adres zwrotny: Gravas str. 16, Kadaga, Łotwa, LV-2103

14.3 Zwroty: Po otrzymaniu Twojego przedmiotu, sprawdzimy go i powiadomimy Cię, że otrzymaliśmy Twój zwrócony przedmiot. Po sprawdzeniu przedmiotu niezwłocznie poinformujemy Cię o statusie zwrotu pieniędzy. Jeśli Twój zwrot zostanie zatwierdzony, zainicjujemy zwrot pieniędzy na Twoją kartę kredytową (lub oryginalną metodę płatności). Kredyt otrzymasz w ciągu kilku dni, w zależności od zasad obowiązujących u wystawcy karty.

14.4 Gwarancja na wadliwe towary: Bezpłatna, 2-letnia gwarancja na wszystkie towary zakupione na terenie UE. Zawsze masz prawo do minimum 2-letniej gwarancji bez żadnych kosztów, niezależnie od tego, czy kupiłeś towar przez internet, w sklepie, czy pocztą. Jeśli towary zakupione w dowolnym miejscu na terenie UE (w tym przypadku 28 państw członkowskich UE + Islandia, Liechtenstein i Norwegia) okażą się wadliwe lub nie będą wyglądały lub działały tak jak w reklamie, naprawimy je lub wymienimy bezpłatnie, lub udzielimy Ci obniżki ceny lub pełnego zwrotu pieniędzy. O częściowy lub pełny zwrot pieniędzy można prosić zazwyczaj tylko wtedy, gdy naprawa lub wymiana towaru jest niemożliwa.

14.5 Aby móc dokonać zwrotu, wszystkie przedmioty muszą być w takim samym stanie, w jakim zostały zakupione (niezmodyfikowane i niezmienione), z dołączonym oryginalnym opakowaniem i zapakowane w odpowiedni pojemnik transportowy.

14.6. Nie zwrócimy pieniędzy klientowi, którego zamówienie nie zostało odebrane, ponieważ adres wysyłki podany podczas procedury kasowej był niedokładny lub niekompletny, chyba że zamówienie zostanie zakwalifikowane jako niedostarczone i zwrócone do nas. W przypadku brakującej paczki na zamówieniach złożonych w dowolnym mieście na świecie, zaoferujemy zwrot pieniędzy lub wyślemy nową paczkę, dotyczy to tylko paczek, które nigdy nie zostały dostarczone do Ciebie. Jeśli Twoja paczka została dostarczona, ale jej nie otrzymałeś, musisz skontaktować się z pocztą i rozwiązać problem. Jesteś odpowiedzialny za kontakt z pocztą i złożenie reklamacji zaginionej paczki.

14.7 Produkt musi być zwrócony na adres zakładu zwrotnego podany przez naszą obsługę klienta; w przeciwnym razie możemy odrzucić Twój zwrot. Prosimy o potwierdzenie adresu placówki zwrotnej z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@bestdealtoday.org.

14.8 Zatwierdzony zwrot kosztów zostanie dokonany na podstawie oryginalnej metody płatności za zamówienie i w oryginalnej walucie. Kredyt otrzymasz w ciągu kilku dni, w zależności od zasad obowiązujących u wystawcy karty. Będziesz odpowiedzialny za opłacenie własnych kosztów wysyłki za zwrot przedmiotu. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Kredyt będzie obejmował oryginalną cenę zakupu minus opłata za wysyłkę i obsługę. Pakiety gwarancyjne i opłaty za przesyłkę ekspresową, które dodałeś do zamówienia, nie podlegają zwrotowi.

14.9 Prosimy o postępowanie zgodnie z krokami wskazanymi w
polityka zwrotów
jeśli chcesz zwrócić swój produkt.

 1. Wysyłka i dostawa

Niniejsza polityka wysyłki i dostawy („Polityka wysyłki i dostawy”) obejmuje wysyłkę i dostawę wszelkich przedmiotów zakupionych od BESTDEALTODAY.co.

Niniejsza Polityka wysyłania i dostarczania podlega Warunkom korzystania z witryny internetowej BESTDEALTODAY , na której dokonano zakupu.

15.1 Dokładność danych do faktury i wysyłki: Po zakończeniu zamówienia zakładamy, że adres użytkownika jest zweryfikowany, poprawny i dwukrotnie sprawdzony. Jeśli jednak okaże się, że podałeś nieprawidłowy lub niekompletny adres do wysyłki, postaramy się skontaktować z Tobą w ciągu 24-48 godzin od zakupu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, aby zweryfikować podany adres lub poprosić o podanie nowego adresu, na który mogą zostać dostarczone Twoje zamówienia. Jeśli w ciągu siedmiu (7) dni od naszej pierwszej próby kontaktu nie możemy się z Państwem skontaktować lub jeśli nie podadzą nam Państwo w pełni poprawnego adresu do doręczeń, przechowamy Państwa zamówienia i będziemy czekać na dalsze instrukcje od Państwa. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, straty, obniżenie wartości lub szkody wynikające z opóźnienia w dostawie lub niedostarczenia przesyłki z powodu podania przez Ciebie nieprawidłowych lub niekompletnych danych adresowych do wysyłki.

15.2 Dostawca wysyłki: Wszystkie zamówienia złożone na BESTDEALTODAY wysyłamy za pośrednictwem naszego dedykowanego logistyka trzeciego partnera. Metody wysyłki są wybierane w celu optymalizacji czasu wysyłki, bezpieczeństwa i dostawy.

15.3 Regiony objęte zakazem wysyłki: Nie zapewniamy wysyłki naszych produktów do Łotwy, Estonii i Litwy.

15.4 Wysyłka i śledzenie: Wysyłamy zamówienia w ciągu 3 dni, z wyjątkiem weekendów i świąt. Musimy jednak czekać na przewoźnika, aby zapewnić numer śledzenia, może to potrwać do 3 dni roboczych, aby numer śledzenia został wysłany do Ciebie. Niektórzy przewoźnicy nie udostępniają żadnych aktualizacji informacji o śledzeniu przesyłki do momentu, gdy dotrze ona do zakładu przewoźnika „ostatniej mili” w kraju przeznaczenia. Informujemy, że to opóźnienie pętli zwrotnej nie wpływa na ogólny czas dostawy.

15.5 Koszty wysyłki: Oferujemy Free Shipping dla wszystkich zamówień; jeśli wolisz szybszą metodę wysyłki, musisz zapłacić dodatkową opłatę za wysyłkę; koszty wysyłki zamówienia nie podlegają zwrotowi.

15.6 Terminy dostawy: Wszystkie zamówienia będą dostarczane w ciągu 7-15 dni roboczych. 95% zamówień jest dostarczanych w ciągu dziesięciu dni roboczych. Wybieramy międzynarodowe ekspresowe linie wysyłkowe, gdy tylko są dostępne dla Twojej lokalizacji. Należy pamiętać, że data dostawy zamówienia może się różnić ze względu na święta przewoźnika, dostawę na ostatnią milę w lokalnej placówce, praktyki wysyłkowe, miejsce dostawy, sposób dostawy oraz całkowitą ilość zamówionych przedmiotów. Ponadto wszystkie zamówienia są uzależnione od dostępności produktów, Twoje zamówienie może być dostarczone w oddzielnych przesyłkach. Jeśli pozycja w Twoim zamówieniu jest niedostępna, wyślemy Ci dostępną część zamówienia. Gdy ta pozycja będzie dostępna, wyślemy Ci resztę zamówienia.

15.7 Składając zamówienie, Użytkownik zobowiązuje się, że wszystkie podane przez niego dane są prawdziwe, aktualne, kompletne i dokładne, że jest on upoważnionym użytkownikiem karty kredytowej lub debetowej użytej do złożenia zamówienia oraz że posiada wystarczające środki na pokrycie kosztów Usług, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z nim w razie potrzeby. Przeniesienie ryzyka i korzyści następuje w momencie załadunku towaru przez przewoźnika.

15.8 Dokładamy wszelkich starań, aby zapobiec uszkodzeniom przesyłki, jednak czasami się one zdarzają. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za koszty, utratę, amortyzację lub uszkodzenie paczek podczas wysyłki. Jeśli otrzymasz przesyłkę z widocznymi uszkodzeniami i odkryjesz, że produkt został uszkodzony podczas wysyłki, natychmiast skontaktuj się z firmą handlową zajmującą się przewozem w celu złożenia reklamacji. Zalecamy również zachowanie wszystkich szczegółów dotyczących opakowania oraz uszkodzonych produktów.

15.9 W przypadku przedmiotów, które nie zostały odebrane, możesz wysłać do nas reklamację w ciągu sześćdziesięciu dni od daty zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za reklamacje otrzymane po upływie tego sześćdziesięciodniowego okresu od daty zamówienia. Po otrzymaniu reklamacji rozpoczniemy proces wyjaśniający z naszym spedytorem. W przypadku potwierdzonego niedostarczenia przesyłki, przewoźnik zazwyczaj odnajduje i dostarcza Twoją paczkę. W przypadku potwierdzonego braku dostawy i nieodnalezienia Twojej paczki, zwrócimy Ci pieniądze lub wymienimy zamówienie.

15.10 Śledzenie zamówienia: Możesz śledzić swoje zamówienia w sekcji Śledzenie zamówienia, używając numeru śledzenia podanego w wiadomości e-mail dotyczącej wysyłki, którą otrzymałeś po przetworzeniu zamówienia. Niniejsze zasady wysyłki i dostawy mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wersja niniejszej Polityki wysyłania i dostarczania obowiązującej w momencie zakupu będzie regulować zakup. BESTDEALTODAY zaleca wydrukowanie lub w inny sposób zachowanie kopii niniejszych Zasad Wysyłki i Dostawy w momencie dokonywania zakupu.

15.11 Anulowanie i zmiana adresu dostawy: Masz 12 godzin od złożenia zamówienia na złożenie prośby o anulowanie i zmianę adresu dostawy zakupionych produktów. Prosimy o kontakt z nami za pomocą
formularz kontaktowy
lub naszego Czatu 24/7 znajdującego się w całym Portalu w prawym dolnym rogu.

Po upływie 12 godzin zamówienie może rozpocząć realizację i nie może być anulowane ani modyfikowane. Należy pamiętać, że wszystkie zamówienia przetwarzamy tak szybko, jak to możliwe, abyś mógł otrzymać swoje zamówienie jak najszybciej, dlatego zalecamy, aby w przypadku chęci anulowania lub zmiany adresu wysyłki zamówienia, możesz to zrobić za pośrednictwem powyższego linku w tym samym dniu, w którym dokonałeś zakupu. W tym sensie, po upływie czasu określonego w tej klauzuli, powinieneś wiedzieć, że możliwe jest, że Twoje zamówienie zostało już przetworzone i nie jest możliwe zrealizowanie Twojego żądania.


15.12
Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityka wysyłkowa opisana tutaj.

 

 1. Cena i płatność

Cena Produktu(ów) BESTDEALTODAY jest podana na stronie internetowej. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

Ceny i koszty dostawy mogą ulec zmianie w każdej chwili. Zmiany nie będą jednak miały wpływu na zamówienia, ponieważ wysłaliśmy już do Ciebie Potwierdzenie Zamówienia.

Płatność za wszystkie zamówienia musi być dokonana za pomocą karty kredytowej, debetowej lub metody płatności PayPal na stronie kasy. Akceptujemy płatności z głównych kart kredytowych i debetowych, w tym Visa, MasterCard i JCB. Płatność będzie realizowana w EUR lub USD. Jeśli waluta bankowa różni się od EUR lub USD, bank wydający kartę może zastosować kurs Forex. Proszę pamiętać, że nie mamy wpływu na kurs wymiany stosowany przez Państwa instytucję bankową.

Płatności należy dokonać w momencie składania zamówienia poprzez zakup produktu lub usługi za pośrednictwem naszego bezpiecznego koszyka. Po otrzymaniu płatności Twój zakup zostanie zaplanowany do realizacji, a Ty otrzymasz wiadomość e-mail o tym fakcie.

Kwota płatności zostanie potrącona z Twojej karty po wysłaniu zamówienia.

Należy pamiętać, że transakcje płatnicze online podlegają kontroli walidacyjnej przez wystawcę karty. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli wystawca Twojej karty odmówi autoryzacji płatności z jakiegokolwiek powodu.

Podczas składania zamówienia przeprowadzamy standardową kontrolę preautoryzacyjną Twojej karty płatniczej, a Produkt(y) nie zostanie(ą) wysłany(e) do momentu autoryzacji płatności za całkowity koszt zamówienia. Wydawca karty może obciążyć Cię opłatą za obsługę online lub opłatą manipulacyjną.